ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของสิริยา ดวงผาสุข คร้าเชิญชมรายละเอียดเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผลงานการประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่องความรู้เรื่องรูปภาพ

รูปภาพแบ่งได้ 3 ประเภทคือ

1.  Realistic (ภาพเหมือนจริง)

2. Distrotion (ภาพบิดเบือน/ ลดตัดทอน) ล้อเลียนของจริง


3. Abstract (ภาพแบบนามธรรม , ภาพจินตนาการ)

เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
   1. การกำหรดจุดเพื่อกำหนดขนาด
   2. ลากเส้นจากภายนอกก่อนภายใน
   3. การแรเงาเก็บรายละเอียด

สิ่งที่คำนึงถึงการวาดภาพ
  1.  ขนาดต้องใกล้เคยงกับต้นฉบับ
  2.  ห้ามซ้ำเส้น หรือย้ำเส้น
  3.  ห้ามลากเส้นขนแมว
  4.  ห้ามใช้ดินสอ ยางลบและลิขวิด

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความรู้เรื่องการวาดเส้นและแสงเงา

วาดเส้น (Drawing) เป็นวิธีการสร้างภาพโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว  เพื่อสื่อความหมายทางการเห็นขั้นเริ่มแรกของมนุษย์ด้วยปัจจัยขั้นพื้นฐาน คือ ร่องรอยต่าง ๆ และเครื่องมือง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ถ่าน เศษไม้ หรือแม้แต่นิ้วมือของตนเอง  ซึ่งมนุษย์ต้องการแสดงออกในบางอย่างที่เป็นส่วนตนออกมาให้ปรากฏ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ ความนึกคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือแม้แต่ร่องรอยง่าย ๆ ที่ทำขึ้นมาเอง 
         วาดเส้นเป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และออกแบบ  เช่น  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรม  ออกแบบตกแต่ง  ศิลปะไทย  ลายรดน้ำ  เป็นต้น ก่อนที่เราจะสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น จำเป็นจะต้องมีความชำนาญทางการวาดเส้นให้แม่นยำเสียก่อน  เมื่อมีความชำนาญทางการวาดเส้นแล้วก็จะทำให้การทำงานศิลปะต่าง ๆ ง่ายขึ้น

ความรู้เรื่องสี

 สีแบ่งออกเป็น 2 โทนคือ
  1. โทนร้อน
  2.  โทนเย็น
ชุดของโทนสีมีด้วยกัน
6 ชุดสี
สีโทนเย็น มีด้วยกัน 3 ชุดสี คือ
 ชุดที่ 1        ดำ             น้ำเงิน          เขียวแก่
 ชุดที่ 2        น้ำเงิน       เขียวแก่        เขียวอ่อน
 ชุดที่ 3        เขียวแก่     เขียวอ่อน     เหลือง

สีโทนร้อนมีด้วยกัน 3 ชุดสีคือ

ชุดที่ 4       เหลือง        ส้ม               แดง
 ชุดที่ 5       ส้ม              แดง            น้ำตาล
 ชุดที่ 6       แดง            น้ำตาล         ดำ
สีชุดพิเศษ

สี Tint  =  Hue + White  คือ สีแท้ + ขาว
 สีฟ้าสีน้ำเงิน + ขาว
 สีชมพู = สีแดง + ขาว 
 สี Shape  = Hue + black  คือ สีแท้ + ดำ
 สีม่วง  = สีแด + ดำ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(weblog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารยฺผู้สอนอาจารย์สุจิตรา     จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2553
นางสาวสิริยา   ดวงผาสุข  นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  รุ่นที่  13  หมู่  2
ประวัติส่วนตัว
ชื่อนางสาวสิริยา   ดวงผาสุข    ชื่อเล่น  นก
อยู่บ้านเลขที่  53/ 1  ม.15  ต.บ้านคา   อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี  70180
เกิดวันที่  27  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2528
เบอร์โทรศัพท์  081-1989672
Email - si_ya_ya@hotmail.com
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนบ้านคาวิทยา
จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน  ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย    สาธารณสุขอำเภอบ้านคา
ปัจจุบ้น ทำงาน  ธุรการโรงเรียน
คติประจำใจ     เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้