ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของสิริยา ดวงผาสุข คร้าเชิญชมรายละเอียดเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(weblog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อาจารยฺผู้สอนอาจารย์สุจิตรา     จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2553
นางสาวสิริยา   ดวงผาสุข  นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  รุ่นที่  13  หมู่  2
ประวัติส่วนตัว
ชื่อนางสาวสิริยา   ดวงผาสุข    ชื่อเล่น  นก
อยู่บ้านเลขที่  53/ 1  ม.15  ต.บ้านคา   อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี  70180
เกิดวันที่  27  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2528
เบอร์โทรศัพท์  081-1989672
Email - si_ya_ya@hotmail.com
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนบ้านคาวิทยา
จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน  ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย    สาธารณสุขอำเภอบ้านคา
ปัจจุบ้น ทำงาน  ธุรการโรงเรียน
คติประจำใจ     เกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น